THESIS TUNGKOL SA WIKANG BALBAL

Ang mahalagang mensaheng ipinapahayag ni Bill Gates ay may malaking implikasyon upang pag-ibayuhin na maintelektwalisa ang Filipino: Ang maisakatuparan ito ay isang malaking kontribusyon para sa ating bansa upang maging higit na maging malawak ang kakayahan sa pagkikipagkomyunikeyt. Itinuturing na mahalagang hakbang sa pagdebelop ng wika ng isang bansa. Ang mga kaisipang ito ang hamon para magsagawa ng isang pag-aaral ang risetser. The Hague Mouton and Company.

Isang halimbawa nito ay ang pagbuo ng mga panuntunan sa pagsasalin ng mga terminolohiyang hiram, tulad ng nailimbag na gabay ng Ispeling ng Unibersidad ng Pilipinas, Pamantasang De La Salle at ng Komisyon sa Wikang Filipino. Language Problems of Developing Nations. Batid nating intelektwalisado na ang wika kung narating na nito ang estadong nagagamit na sa talakayan sa akademya, sa batasan sa kabuhayan, at sa iba pang displina at sa pag- unawa sa kaalamang pandaigdigan at mangyari pa sa nasusulat na mga talakayan sa wikang Filipino. Kumalap siya ng mga terminong kompyuter sa Ingles. Nararapat lamang banggitin para patunayan na ang kasalukuyang siglo ang nagdadala sa atin ng mga pag- unlad mula sa pagsakay sa mga kalesang hila ng mga kabayo tungo sa mga sasakyang ginagamitan ng gasolina, mula sa gaserang ilaw tungo sa ilaw na ginagamitan ng sodium vapor na makikita natin sa lansangan, mula sa pakikinig ng mga palatuntunan sa crystal radio tungo sa panonood natin ng mga ito sa telebisyong digital; mula sa de-kahoy na kalan tungo sa pagluluto ng pagkain sa mga microwave oven; at, mula sa mga Victrola tungo sa ginagamit na DVD player. Magiging wikang pantulong ang mga wikang Filipino para makahanap sila ng kanilang katungkulan bilang Filipino, at kasanayan sa Ingles sa pagtugon sa pangangailangan ng bansa sa komunidad ng mga nasyon. Constantino, Pamela, et al.

thesis tungkol sa wikang balbal

Filipino para sa agham Pantao. Syensyang panlipunan, at iba pang bagong gamiting siyentipiko na hiniram nang buong buo. Isang bagong instrumento, isang bagong gamit sa maunlad na kabihasnan at nagawang makalikha ng mga katawagang bago rin ngang kodigong minamaster sa wijang ng utos, sa pagsunod dito at pagpapasailalim sa kapangyarihan ng kompyuter. Network, internet, e-mail, net surfing, chatting, solution legacy, online, hard copy; at iba pang kauri, sa anu-ano pang rejister sila makikilala?

  GAPPER ESSAY PRIZE

Ang syensya at teknolohiya ay hindi nakaaabot sa nakararami sapagkat itinuturo sa Ingles at masasabing eksklusibo ito sa may teknikal na kaalaman. Hayaan nating thesks mga nabanggit na puntos ay magbigay-daan sa pagbuo ng isang pag-aaral sa intelektwalisasyon ng Filipino sa disiplinang kompyuter.

Ilan lamang ang mga ito sa mga pagbabagong naganap sa pagdaan ng mahabang panahon nang hindi natin namamalayan. Dahil dito, madalas na napagkakatuwaang sabihin na hindi maglalaon, ang teknolohiyang kompyuter ay magiging kasama na rin ng mga tao sa pagtulog, sa pagligo, at maging sa pagkain.

Thesis by Angela Olonan on Prezi Next

At hindi nagtagal, iilan na lamang sa lahat ng ating mga kakilala ang walang sarili kompyuter. Ang malaking problema sa kasalukuyan sa wikang Filipino ay kung paano madedebelop at maeelaboreyt ang mga teknikal na leksikon lalo na sa kompyuter tung,ol mapalaganap ang intelektwalisasyon. Intelektwalisasyon tungo sa modernisasyon May mga hakbang nang naisagawa sa intelektwalisasyon ng Filipino bilang Wikang Pambansa. Naisasagawa ang ganyang elaborasyon sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga di-kilalang wkang sa pamamagitan ng pagbibigay-depinisyon, sinonim, antronim, o saa at hindi sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga ito.

Batid nating intelektwalisado na ang wika kung narating na nito ang estadong nagagamit na sa talakayan sa akademya, sa batasan sa kabuhayan, at sa iba pang displina at sa pag- unawa sa kaalamang pandaigdigan at mangyari pa sa nasusulat na mga talakayan sa wikang Filipino.

Panimula sa thesis

Anu-ano pang mga dating salitang may mga tradisyunal na kahulugan ang maidaragdag wimang magbabago? Itinuturing na mahalagang hakbang sa pagdebelop ng wika ng isang bansa.

thesis tungkol sa wikang balbal

Ikaapat, ginagamit ang wikang Filipino na nagsasaad na: Natural lamang na mangyaring sapol na pangayayaring ito ang pagkakaroon ng mga diksyunari, mga bokabulari, at mga sangguniang nasusulat sa Filipino upang magamit sa pagtatamo ng karunungan.

Noongang wikang Filipino ay opisyal na itinadhanang isa sa pangunahing midyum sa pagtuturo sa buong Pilipinas kasabay ang wikang Ingles. Kapag ito ay naisakatuparan, magiging isang malaking kontribusyon ang intelektwalisasyon sa pagpapalawak ng mga taong maaaring magkaroon ng akses dito.

Thesis tungkol sa salitang balbal

Dahil din sa hindi pagpigil na pag-unlad nito, nadaragdagan pa ng mga bagong terminolohiya ang lumalawak na bokabularyo ng kompyuter. Magiging ambag pa ang ganitong gamit sa intelektwalisasyon ng Filipino kung malilinang ang mga terminong kompyuter sa wikang Filipino. Reading in the Sociology of Language. Sa bahaging ito, lalo na sa aspetong leksikon, mahalagang manghiram ng terminolohiya at pariralang teknikal na angkop sa rejister na akademiko bilang hakbang sa tunkol.

  INSIGHTSONINDIA ESSAY CHALLENGE

thesis tungkol sa wikang balbal

Kinakailangan ng alinmang bansa, ng ating bansa, ang maging handa sa tuwina sa bawat pagbabagong nangyayari. Ang mahalagang mensaheng ipinapahayag ni Bill Gates ay may malaking implikasyon upang pag-ibayuhin na maintelektwalisa ang Filipino: Sa ganitong pangangailangan, nararapat thewis na bumuo ng mga bagay o pamamaraan upang makatugon sa modernisasyon at intelektwalisasyon ng Filipino.

Isang halimbawa nito ay ang pagbuo ng mga panuntunan sa pagsasalin ng mga terminolohiyang hiram, tulad ng nailimbag na gabay ng Ispeling ng Unibersidad ng Pilipinas, Pamantasang De La Salle at ng Komisyon sa Wikang Filipino. Kung gagamitin ang partikular na paraan ng elaborasyon na ito, ang computer ay magiging makinang datos taguan. Lumang salita, bagong rejister Ang teknolohiyang kompyuter ay hindi nakaligtas sa penomenang kalalarawan.

Ang kasalukuyang palisi ay may kabutihan at di-kabutihan sapagkat dalawang wika ang gagamitin, hindi tulad sa ibang bansa na iisa lamang. Gaya ng naipahiwatig na, sa kasalukuyan, ang mga konsepto sa komyuter ay naipahayag lamang sa Ingles.

Bubulagain tayo, halimbawa, ng mga katawagang eyeglasses para sa dating salitang spectacles, ng pantalon o pants para sa dating trousers. Ang palising ito ay nakadebelop lamang ng wikang Filipino na di-teknikal, limitado sa gamit kaya hadlang sa pagiging modernisado at intelektwalisado.

Alinsunod sa mga pag-aaral nina Fishman, Ferguson, at Das Gupta ;29 ang intelektwalisasyon ng wika ay may dalawang aspeto: Bago pa lamang ang kompyuter sa ating bansa, kailan lamang naman talaga ito naipakilala sa atin.